Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6  
Step 7 Step 8  
 
  Step 7
 
  รอจนสีโป๊วแห้งแล้วจึงใช้กระดาษทรายขัดส่วนที่เกินออก
ให้เรียบเป็นเนื้อเดียวกับบัว
 
 
  Clean and lightly scuff off the primer coat before finished.